U bent hier

Windmolens in Culemborg, standpunt NVWC

Standpunt NVWC mbt de plaatsing van windmolens in Culemborg, zoals eerder als artikel geplaatst in de Hak-al (Hak-al december 2020)

Windmolens

Het zal u niet zijn ontgaan: er zijn plannen voor een windmolenpark in Culemborg. Er wordt al een paar jaar intensief overlegd, maar nu zijn de plannen concreet en ligt er een bestemmingsplanwijziging voor. De NVWC is er al langer bij betrokken. Zo waren we vertegenwoordigd in de gebiedstafel. Dit was een overlegorgaan waarin natuurlijk de initiatiefnemers Vrijstad energie en ENECO zitting hadden, maar ook bewoners, de werkgroep Tegenwind, de grondeigenaren en andere direct betrokkenen. In de gebiedstafel hebben we geprobeerd, onder leiding van de kundige voorzitter Jan Jacob van Dijk, om tot consensus te komen over hoeveel molens waar konden worden geplaatst. Dit was buitengewoon ambitieus, want alle partijen achter een voorstel krijgen is zeer moeilijk. We wisten natuurlijk dat er nooit een optie was waar alle partijen blij over zouden zijn, maar de hoop was wel dat er een plan uit zou komen waar iedere partij zich bij neer zou kunnen leggen. Helaas bleek dit een brug te ver en nu hebben de initiatiefnemers een voorstel op tafel gelegd.

Standpunt van de NVWC

We hebben als NVWC tot nu toe steeds het standpunt gehad dat we ons realiseren dat klimaatverandering een wereldwijd probleem is met enorme gevolgen voor natuur en mens en dat er een energietransitie moet komen Ook in Culemborg zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Een van de manieren om op korte termijn het aandeel duurzame energie te vergroten zijn windturbines. Een verkenning op basis van wettelijke criteria voor o.a. geluid en slagschaduw wees uit dat het enige zoekgebied in het Beesdse veld ligt. Windmolens kunnen negatieve gevolgen voor de natuur en met name vogels en vleermuizen hebben. Niet alleen door slachtoffers maar ook door verstoring. Hoe groter de turbine des te constanter en groter de opbrengst en, naar verwachting van experts, ook minder negatieve effecten op natuur. Wanneer je de taakstelling tot 2040 van de windvisie van de gemeente Culemborg bekijkt, zou deze met vier hoge windturbines kunnen worden gehaald. Mocht er tussen nu en 2040 een grotere energie-opgave liggen dan zou het hele circus opnieuw beginnen. Het huidige voorstel gaat uit van zes molens, die langs de oost-west lopende wetering zijn geprojecteerd. We hebben de planvarianten beoordeeld vanuit de te verwachten effecten op de natuur en niet vanuit het landschap, want dat is buitengewoon subjectief. Voor de NVWC zouden die molens juist liever niet langs de wetering moeten worden geplaatst omdat daar de meeste (water)vogels en vliegbewegingen voorkomen. De NVWC verkiest een wat noordelijker variant met vier in plaats van zes turbines, zo dicht mogelijk bij de N320. Zoals al gezegd is het evident dat windmolens, of het er nu vier of zes zijn, negatieve invloed hebben op de natuurwaarden. We vinden dan ook dat voor de nadelige effecten op de natuur een serieuze en voldoende compensatie moet komen buiten de invloedssfeer van de molens. Het moet hier niet gaan op wat schaamlapjes, maar echte natuur, onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk, dat na aanleg met een goed beheer ook echt duurzaam is. Ook dat beheer zal nadrukkelijk moeten worden geborgd. We zijn hierover nog in overleg met de initiatiefnemers. We willen dat hierbij ook in de omgeving wordt gekeken en niet alleen strikt binnen de grenzen van het plangebied. Hoe dichter bij de turbines de compensatie ligt, des te meer negatieve invloed deze ook zal hebben.

Wordt ongetwijfeld vervolgd Kars Veling, voorzitter namens bestuur NVWC

Voor verdere informatie zie ook het Standpunt vogelbescherming

Tags: